• Troska, by każde dzieło prowadzone
    było w duchu Założycielek

    Apostolstwo

Apostolstwo Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek wypływa wprost z jego charyzmatu, z głębi jego duchowości. Przybiera ono kilka kierunków, które podejmowane są ze względu na odczytywaną Wolę Bożą i z troską, by każde dzieło prowadzone było w duchu Założycielek. Podobnie, jak z jednego korzenia płyną wszystkie soki w krzewie winnym, tak działania nasze mają szczególna moc, płynąc z ducha jedności i bezinteresowności.

Budowanie Królestwa Bożego na ziemi, do którego wzywała bł. Matka Marcelina przybiera różne formy:

Dzieło wychowania

Dzieło wychowania krajowi nowego pokolenia przez wszechstronnie pojęta edukację intelektualną, moralna i religijna. Stąd głównym kierunkiem działań sióstr niepokalanek jest prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich z internatami

Żywy kontakt z dawnymi wychowankami

Współpraca z Koleżeńskim Zjednoczeniem Jazłowieckim (KZJ), organizowanie zjazdów poszczególnych roczników, spotkań opłatkowych czy rekolekcji

Szerzenie kultu Najświętszej Maryi Panny

To szczególny przywilej i obowiązek każdej niepokalanki. W domach zakonnych w Szymanowie i Kościerzynie znajdują się koronowane wizerunki N.M.P., z tego też wypływa służba pielgrzymom, którzy przybywają do sanktuariów

Pomoc w odnowie i kształtowaniu właściwej relacji z Bogiem poprzez rekolekcje

Bł. Marcelina Darowska przez całe swoje życie zakonne (50 lat przełożeństwa) udzielała rekolekcji nie tylko siostrom czy kandydatkom do klasztoru, ale także wychowankom, osobom świeckim, wdowom, matkom, osobom przygotowującym się do Sakramentu małżeństwa, itp.Dziś w głównej mierze siostry prowadzą rekolekcje dla dziewcząt z gimnazjum i szkół średnich oraz rekolekcje i dni skupienia dla studentek i osób pracujących.W domach, gdzie znajdują się szkoły prowadzone są rekolekcje dla dawnych uczennic, dni skupienia dla rodziców uczącej się w nich młodzieży, niekiedy także dla rodzin sióstr. Siostry wraz z uczennicami szkół pomagają w organizacji i prowadzeniu rekolekcji dla dzieci i młodzieży w parafiach

Dzieło ewangelizacji i katechizacji

Prowadzone jest zarówno w państwowych szkołach w kraju jak również na placówkach misyjnych na Ukrainie i Białorusi

Pomoc charytatywna

Ubogim rodzinom, więźniom, rezydentom Domów Pomocy Społecznej, szczególna troska o biedne dzieci - organizowanie dla nich świetlic, rekolekcji, spotkań, zabaw; pomoc materialna i duchowa

Przygotowywanie nowych publikacji

Współpraca z Radiem Niepokalanów to kolejne wyzwania, które stoją przed współczesną niepokalanką

Służba Ojczyźnie

Szerzenie postaw patriotycznych, udział w ważnych wydarzeniach kraju, troska o losy narodu.

Także prawie wiekowe już utrwalanie kontaktów z 14 Pułkiem Ułanów Jazłowieckich, ich rodzinami, członkami wielopokoleniowej Rodziny Jazłowieckiej, kontynuatorami ich tradycji w służbie Ojczyźnie: Pierwszym Batalionem 6 brygady Kawalerii Pancernej im gen. K. Plisowskiego i drużyną harcerską im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.